head_banner

କମ୍ପାନୀ କାଠ ଓଭରଲୋଡିଂ ଡ୍ରମ୍ (ଇଟାଲୀ / ସ୍ପେନର ନୂତନତମ ସହିତ ସମାନ), କାଠ ସାଧାରଣ ଡ୍ରମ୍, ପିପିଏଚ୍ ଡ୍ରମ୍, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କାଠ ଡ୍ରମ୍, Y ଆକୃତି ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡ୍ରମ୍, କାଠ ପ୍ୟାଡଲ୍, ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ୟାଡଲ୍, ଲୁହା ଡ୍ରମ୍, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଏ | - ଅଟୋମେଟିକ୍ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଷ୍ଟାଦଶ / ଗୋଲାକାର ମିଲିଂ ଡ୍ରମ୍, କାଠ ମିଲିଂ ଡ୍ରମ୍, ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରମ୍ ଏବଂ ଟାନେରୀ ବିମ୍ ହାଉସ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କନଭେୟର ସିଷ୍ଟମ୍ |

ମିଲିଂ ଡ୍ରମ୍ |

  • ଗା ow ଲୁଚି, ମେଣ୍ and ା ଏବଂ ଛେଳି ଚର୍ମ ପାଇଁ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ମିଲିଂ ଡ୍ରମ୍ |

    ଗା ow ଲୁଚି, ମେଣ୍ and ା ଏବଂ ଛେଳି ଚର୍ମ ପାଇଁ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ମିଲିଂ ଡ୍ରମ୍ |

    ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ମିଲିଂ ଡ୍ରମ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲରେ ନିର୍ମିତ |ଏହା ମିଲିଂ, ଧୂଳି ଅପସାରଣ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଛି |ଏଥିରେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କନଭର୍ସନ ସ୍ପିଡ୍ ଆଡଜଷ୍ଟିଂ, ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଚଲାଇବା, ଅଟକାଇବା, କୁହୁଡି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, ସାମଗ୍ରୀ ଫିଡିଂ, ତାପମାତ୍ରା ଉନ୍ନତି / ହ୍ରାସ, ଆର୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି / ହ୍ରାସ, ସାଂଖ୍ୟିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବେଗ, ସ୍ଥିତ ସ୍ଥଗିତ, ନମନୀୟ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି | ବ୍ରେକିଂ, ଏବଂ ସମୟ-ବିଳମ୍ବ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ବନ୍ଦ, ଟାଇମର୍ ଆଲାର୍ମ, ଦୋଷରୁ ସୁରକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା ପୂର୍ବ-ଆଲର୍ମିଂ ଇତ୍ୟାଦି |

  • ଗା ow ମେଣ୍ Go ା ଛେଳି ଚମଡା ପାଇଁ ଏସ୍ ଅକ୍ଟାଗୋନାଲ୍ ମିଲିଂ ଡ୍ରମ୍ |

    ଗା ow ମେଣ୍ Go ା ଛେଳି ଚମଡା ପାଇଁ ଏସ୍ ଅକ୍ଟାଗୋନାଲ୍ ମିଲିଂ ଡ୍ରମ୍ |

    ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଷ୍ଟାଦଶ ମିଲ୍ ଡ୍ରମ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲରେ ନିର୍ମିତ |ଏହା ମିଲିଂ, ଧୂଳି ଅପସାରଣ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଛି |

whatsapp